Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Niedziela, 2018-12-16

Imieniny: Albiny, Sebastiana

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 2280903
  • Do końca roku: 15 dni
  • Do wakacji: 187 dni

Zadania pedagoga

 

Zadania pedagoga szkolnego:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Na czym polega praca pedagoga szkolnego?                                   

Zadania pedagoga są różnorodne, często trudne. Pedagog dba o wszechstronny rozwój ucznia, organizuje i prowadzi wszelkiego rodzaju zajęcia o charakterze integracyjno – profilaktyczno - terapeutycznym. Jest koordynatorem działalności profilaktycznej na terenie szkoły oraz inicjatorem i autorem programów związanych ze sferą opiekuńczo – wychowawczą. Prowadzi konsultacje dla nauczycieli,  wychowawców i rodziców, pełniąc rolę osoby wspierającej w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych.

Częstą formą pracy jest poradnictwo. Dotyczy ono nauczycieli, dzieci i rodziców. Pomaga w wyborze zawodu i szkoły; prowadzi zajęcia i warsztaty zawodoznawcze. Pedagog próbuje pomóc w konfliktach na różnych płaszczyznach. Robi wszystko, co w jego mocy, ale nie jest cudotwórcą i mimo najszczerszych chęci, nie zawsze  jego praca osiąga zamierzone efekty. Wpływ na to ma wiele czynników. Nie ma gotowych recept na rozwiązanie problemów. Zadaniem pedagoga jest wspierać, próbować zrozumieć, szukać przyczyn i wskazywać możliwości rozwiązań; być czułym na krzywdę i nie pozwalać na przemoc.

Przy rozwiązywaniu trudności i roblemów, pedagog korzysta z pomocy rodziców i innych instytucji: MOPS - u, Policji, Sądu dla Nieletnich, kuratora, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Urzędu Miasta. Pedagog jest zawsze sojusznikiem ucznia, nawet jeżeli uczniowi wydaje się inaczej. Przewiduje pewne sytuacje i trudne decyzje jakie podejmuje, w końcowym efekcie są korzystne dla ucznia (szczególnie w aspekcie dalszej kariery szkolnej, a nawet życiowej).

 

Pedagog szkolny prowadzi zajęcia terapeutyczne dla uczniów posiadających opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o stwierdzonej dysleksji (dysgrafii, dysortografii) lub ryzyku dysleksji. Zajęcia odbywają się w gabinecie pedagoga w grupach kilkuosobowych przed lub po zakończonych zajęciach edukacyjnych. Zajęcia te oparte są o Program edukacyjno – terapeutyczny ORTOGRAFFITI rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. Zajęcie mają na celu wszechstronny rozwój funkcji poznawczych, utrwalanie znajomości reguł ortograficznych, rozwijanie umiejętności poprawnego pisania i czytania oraz rozwijanie sprawności językowej.

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie